[Góc thực nghiệm] Túi bảo quản trái cây từ màng sinh học giúp bảo quản trái cây lâu hơn.

Thực nghiệm được thực hiện trên nền nhiệt độ 26-36 độ, trong 08 ngày, từ ngày 24/03/2020 đến ngày 01/04/2020. Thực nghiệm so sánh khả năng bảo quản trái cây…

Continue Reading [Góc thực nghiệm] Túi bảo quản trái cây từ màng sinh học giúp bảo quản trái cây lâu hơn.